วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อค่่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประเภทเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน (สพฐ) ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อสารส้มและคลอรีน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม ให้กับผู้เข้าประชุม ในการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเปลี่ยนนำ้มันเครื่องพร้อมกรองและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน บพ.2684 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อมาใช้ราชการกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน บพ.2685 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตค ๙๘๒๘ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเปลี่ยนนำ้มันเครื่องพร้อมกรองและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บพ.2685 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง