วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๓๕๓๐ ชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๗ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หมายเลขทะเบียน ตค ๙๘๒๘ ชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙ ๕๖ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
เหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๙๘๒๘ ชัยภูมิ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙ ๕๖ ๐๐๐๑
2  ก.พ. 2566
จ้างโครงการขุดลอกคลอง คลองซีบ้า บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๕๘๙ ชัยภูมิ (๐๐๑ ๕๐ ๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๙๘๒๘ ชัยภูมิ (๐๑๙ ๕๖ ๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บล็อคคอนเวิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียน(สพฐ)ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดดับเพลิง ภายนอกอาคารชนิด ๓ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง