วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก บ้านโคกกระเบื้องไห หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนงานบริการกองสาธารณสุข ของ อบต.บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทต่าง ๆ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนของ อบต.บ้านไร่ รับผิดชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองตาถึง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกห้วยตารุณ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง