วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมา นางสาววันวิสา พันสาง เพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่หรืองานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมา นายจำเนียน เดือนจันทร์ เพื่อดูแลและทำความสะอาดบริเวณในสนามและบริเวณรอบ ๆ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมบ้านวังกวาง หรืองานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียน(สพฐ)ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ภาคเรียน ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม ให้กับผู้เข้าประชุม ในการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างโครงการขุดลอกคลองฝายน้าพร้อมสวนยาง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างโครงการขุดลอกคลองหลังไร่เอ็นวี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างโครงการขุดลอกท้ายอ่างเก็บน้ำบ้านโนนสำราญด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างเหมา นางสาวพรมณี มารมูล เพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ หรืองานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกฝายยน้ำมุด หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมา นายเขมราฐ ประทุมมาศ เพื่อทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง