วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน (สพฐ) ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยก ร.ร.วังตาเทพ-วัดนอก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๙๕-๐๐๗ หมู่ที่ ๕ บ้านวังตาเทพ ตำบลบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เหล็ก ๒ บานเปิด มือจับชนิดบิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อชุดพร้อมเครื่องหมายปฏิบัติการกู้ชีพ (EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทกระดาษ A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๔๙๑ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง