วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายซับตะเคียน) หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อชุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างจ้างซ่อมทำเครื่องยนต์รถบรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บต.6228 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างจ้างรับรองแบบแปลนโครงการขุดลอกคูคลองและและคลองนำ้ต่างๆ ของ อบต.บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบนำ้แบบหอยโข่งชนิดเครื่องยนต์ดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อหัวพันธุ์กระเจียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องผสมปูนแบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบพิมพ์หล่อรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง