วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกฝาย(คลองตาปื้ด) หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ลานมันตาหวิน) หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ซอยไร่เอ็นวี) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (ซอยวัดเทพนฤมิต) หมูที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (สายโคกกระด้งม่อน) หมูที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม ให้กับผู้เข้าประชุม? ในการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่? สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน (สพฐ) ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมา นางสาวจุฑารัตน์ พลดีตะขบ เพื่องานผลิตและพิมพ์เอกสาร หรืองานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมา นายกัมพล แทนสิงห์ เพื่องานผลิตและพิมพ์เอกสาร หรืองานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียน(สพฐ)ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง