วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้าย โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่พร้อมไฟประดับ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยก ร.ร.วังตาเทพวัดนอก บ้านวังตาเทพ หมู่ที่ 5 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียน(สพฐ)ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมา นางจัสมิล หมื่นพรหม เพื่อทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้คู่ชมชนกับ กสทช. หรืองานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียน(สพฐ)ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมา นายสายสน สงจัตุรัส เพื่อดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมบริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมา นายวิชัย สอนจัตุรัส เพื่อควมคุมดูแลระบบน้ำประปาและงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง