วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2563
จ้างจ้างซ่อมทำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คประจำสำนักงาน เพื่อมาใช้ราชการในส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกห้วยวังตาเทพ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นมอวัด) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกห้วยหลังวัดหนองสะเดา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียน(สพฐ)ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกห้วยวังอ้อ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์สีดำและหน่วยความจำ SSD เพื่อมาใช้ราชการในส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างจ้างซ่อมทำเครื่องรถยนต์พร้อมเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่อง หมายเลขทะเบียน กจ 3530 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง