วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2564
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Cartridge RIBBON EPSON LQ-๕๙๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙ ๖๒ ๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมา นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีนาแซง เพื่อทำความสะอาดศูนย์บริการคนพิการหรืองานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมานายกัมพล แทนสิงห์ เพื่องานผลิตและพิมพ์เอกสาร หรืองานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมา นายประชน สวัสดิ์รักษา เพื่อเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและทำความสะอาดบริเวณข้างทางตั้งแต่บ้านลำปอแดงถึงทางเข้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและทำความสะอาดบริเวณรอบๆอาคารและงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ประเภททรายอะเบทเคลือสารทีมีฟอส (แบบซอง) และน้ำยาเคมีกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๗๙ ๖๑ ๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๗๙ ๖๓ ๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อกล้อง cctv จำนวน ๑๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อชุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมปั้มน้ำบ้านลำปอแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง