วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ของ อบต.บ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ส.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ประเภทสารส้มและคลอรีนเข็มข้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียน(สพฐ)ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างจ้างซ่อมทำเครื่องยนต์รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยีี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กค 1589 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทมู่ลี่พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ราชการในส่วนกองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อมาใช้ราชการในส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อมาใช้ราชการในส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อมาใช้ราชการในส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง