วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2563
จ้างจ้างซ่อมทำรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บต.6228 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ มาใช้ราชการในส่วนกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อจ้างทำป้ายผ้าไวนิลพร้อมเจาะรูร้อยเชือกขนาดต่าง ๆ ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบสูบนำ้ดิบประปา ที่บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อค่่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประเภทเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน (สพฐ) ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อสารส้มและคลอรีน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง