วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้ในรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตค ๙๘๒๘ ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน บฉ ๑๐๓๒ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ใช้ในรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตค ๙๘๒๘ ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองลำปอแดง-ถ้ำหมานิล บ้านลำปอแดง หมูที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกฝายยางเกาะ(หลังฝายยางเกาะ) บ้านไร่ หมูที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังอ้ายคง - บ้านวังตาเทพ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2563
จ้างจ้างซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์แบบเติมและสายเคเบิล ในส่วนกองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกฝายยางเกาะ บ้านไร่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง