วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อมาใช้ราชการในส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อมาใช้ราชการในส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำซอย ๑ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกฝายประปาบ้านโคกกระเบื้องไห หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างจ้างซ่อมทำรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บต.6228 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์คือ ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในนำ้และนำ้แข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างจ้างซ่อมทำแอร์รถยนต์ส่วนบุคคล อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บพ.2685 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง