วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองน้ำซับผู้ใหญ่เหม่ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกฝายยางเกาะใต้คลองผักบุ้ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกฝายป้าใจ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อใช้ในแผนงานการเกษตร
24  มี.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ราชการในส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดล้างเติมนำ้ยาแอร์และซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน (สพฐ) ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกหลังฝายยางเกาะ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้าย โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง