วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อผ้า ยางยืด โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อมาใช้กองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อมาใช้ราชการกองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อมาใช้ราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้าง?โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (เส้นหนองยาว-ไร่ตาหยอง) ?หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกฝายอาจิว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง