วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองสวัสดิการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อมาใช้ราชการกองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการเพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพิ่อมาใช้ราชการในส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตค ๙๘๒๘ ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน (สพฐ) ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระเขาน้อย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง