วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2563
ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะโดยชุมชนที่ยั่งยืน ของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างเหมาทำป้าย โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะโดยชุมชนที่ยั่งยืน ของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกนำ้เอนกประสงค์เครื่องยนต์ดีเซล มีความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายซับตะเคียน) หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อชุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างจ้างซ่อมทำเครื่องยนต์รถบรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บต.6228 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างจ้างรับรองแบบแปลนโครงการขุดลอกคูคลองและและคลองนำ้ต่างๆ ของ อบต.บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบนำ้แบบหอยโข่งชนิดเครื่องยนต์ดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อหัวพันธุ์กระเจียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง