วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมปั้มน้ำบ้านวังใหม่พัฒนาและบ้านลำปอแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ซับสะเลเตตะวันออก) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างจ้างซ่อมทำเครื่องยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บต.๖๒๒๘ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มาเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมทำเครื่องยนต์รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กค ๑๕๘๙ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(เส้นแยกสุริยันต์ผ่านไร่ตาแหวนไร่ตาจุนถึงไร่ลุงนึก) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อขอจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อขอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (เส้นจากไร่นายวงษ์-บ้านไร่ไอดิน) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน (สพฐ) ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง