วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหน่วยความจำ SSD ขนาด 480 GB เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวประเภทเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เพื่อใช้ราชการในส่วนแผนงานการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อชุดซุ้มแท่นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (คุ้มเขานางรักษ์) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (เส้นหินดาดไปสะพานประดู่งาม) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกคลองบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างเหมารถตู้โดยสาร โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตำบลบ้านไร่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง