วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตำบลบ้านไร่ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อสมุด ปากกา กระเป๋าใส่เอกสาร โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านยายเยาว์-ยายพา) หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายไร่ยายปุ้ย) หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอก (คลองตาแก้ว) หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายบ้านโนนสวรรค์เก่า) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างโครงการออกสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง