วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2562
จ้างจ้างรับรองแบบแปลนโครงการขุดลอกสระนำ้และคลองนำ้ต่างๆในพื้นที่ของ อบต.บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายโนนสวรรค์เก่า) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เส้นไร่นางประนอม-ไร่ลุงมี) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หมู่บ้าน-สะพานหนองตับเต่า) หมู่ที่ ๑๕? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน (สพฐ) ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น (แยกลาดยาง-โนนสวรรค์เก่า) หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้าง?โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เส้นน้ำตกเทพทองคำ) ?หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างจ้างรับรองแบบแปลนโครงการขุดลอกสระนำ้และคลองต่าง ๆ ของ อบต.บ้านไร่ จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เส้นหลังโรงเรียน-เขาน้ำทิพย์) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น (แยกฝายหมู่บ้าน-วัดป่าเทพอิทรประดิษฐ์) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง