วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายคลองงิ้วดำ-กกแจง) ?หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายไร่ผู้ใหญ่-ป่าชุมชน) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายไร่สุริยันต์ฟาร์มเยื้องลานมันผู้ใหญ่หมู) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน (สพฐ) ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องขยายเสียง แบบ (POWERMIXER) ขนาด ๑,๕๐๐ W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างจัดทำเอกสารการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ โครงการอบรมและสร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง