วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อกระเป๋า สมุด ปากกา โครงการอบรมและสร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมและสร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการอบรมและสร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างทำป้าย โครงการอบรมและสร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างทำป้าย โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างทำป้าย โครงการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง