วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
จ้างทำป้าย โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทกระดาษ เอ 4 เพื่อมาใช้ราชการใน อบต.บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับ อปพร. ของ อบต.บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำท่าบนด้านหน้าสระ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างทำป้าย โครงการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์กระเป๋าจากเศษผ้าให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ผู้มีแนวโน้มจะพิการ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์กระเป๋าจากเศษผ้าให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ผู้มีแนวโน้มจะพิการ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์กระเป๋าจากเศษผ้าให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ผู้มีแนวโน้มจะพิการ? ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง