วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์กระเป๋าจากเศษผ้าให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ผู้มีแนวโน้มจะพิการ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการ อบต.บ้านไร่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างทำป้าย โครงการส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าพลาสติกให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าพลาสติกให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าพลาสติกให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าพลาสติกให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างจ้างรับรองแบบแปลนโครงการขุดลอกสระนำ้ท่าบนด้านหน้าสระ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างจ้างทำใบประกาศนียบัตร ในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะพิการ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภท DRUM เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง