วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะพิการ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะพิการ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการปันรัก ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างทำป้าย โครงการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะพิการ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างจ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างทำป้าย โครงการการคัดแยกขยะและพัฒนาการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อสมุด ปากกา โครงการการคัดแยกขยะและพัฒนาการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อถังขยะแบบวงปูนซีเมนต์ โครงการการคัดแยกขยะและพัฒนาการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารว่าง อาหารกลางวันและน้ำดื่ม โครงการการคัดแยกขยะและพัฒนาการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง