วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์และซ่อมทำเครื่องยนต์รถบรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการเพื่อใช้ราชการในส่วนกองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ประเภททรายอะเบทและนำ้ยาเคมีฉีดกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลาน คลส.(หน้าศาลาประชาคม) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างจ้างซ่อมทำครุภัณฑ์สำนักงานของ อบต.บ้านไร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เคลื่อนที่ฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง