วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหน่วยบันทึกความจำ (SSD) เพื่อใช้ราชการในส่วนกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างจ้างรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้างลาน คสล. (หน้าศาลาประชาคม) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตค ๙๘๒๘ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ขยายไหล่ทาง (ซอย๕-ซอย๒) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกหัวฝายโคกกระเบื้องไห หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง