วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างท่อคสล. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างจ้างซ่อมทำเครื่องไดร์สตาร์ทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บต.๖๒๒๘ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ราชการในส่วนกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างจ้างซ่อมทำแอร์รถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บพ. ๒๖๘๕ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน (สพฐ) ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายนิวซีแลนด์ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมเปลี่ยนถ่าย รถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตค ๙๘๒๘ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง