วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกคลองโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เส้นแยกกกแต้ - สามแยกมาบเป้ง) หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เส้นท่าน้ำล่าง - ซับตะเคียน) หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์คือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๙๘๒๘ ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตค ๙๘๒๘ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อต่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อมาใช้ราชการ ศพด. บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคือตู้เหล็กมือจับชนิดบิด จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง