วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างรับรองแบบแปลนขุดลอกคูคลองและฝายประปา จำนวน 2 โครงการ ของ อบต.บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อชุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ขนาด 300 วัตต์ จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(คุ้มหนองปรือ) หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมปั้มน้ำบ้านลำปอแดงและฝายยางเกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อมาใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้าย โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง