วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถเครื่องเสียงจำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวดอกระเจียวบาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาทำรถขบวนบุปผชาติ ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อพันธุ์ต้นดอกกระเจียว เพื่อมาใช้ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อเหล็กกล่องไม้ขีดไฟ เพื่อมาทำป้ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆเพื่อมาใช้ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหินคลุกเพื่อมาตกแต่งสถานที่ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหญ้าเทียมเพื่อใช้ตกแต่งสถานที่ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบนำ้แบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง