วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำ (ตะวันตก,ตะวันออกบ้าน) หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตค ๙๘๒๙ ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการตามแนวพระราชดำริ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อพันธุ์ปลานิลเพื่อมาใช้ในโครงการตามแนวพระราชดำริ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างทำป้ายตามโครงการตามแนวพระราชดำริเนื่องในยโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเปลี่ยนนำ้มันเครื่องพร้อมกรองนำ้มันเครื่อง รถยนต์ยี่ห้อ อีซูซุ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเปลี่ยนนำ้มันเครื่องพร้อมกรองนำ้มันเครื่องและเปลี่ยนคลัช รถยนต์ยี่ห้อ อีซูซุ รวมจำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจ้างออกแบบพร้อมรับรองแบบแปลนโครงการขุดลอกคลองตาปืด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
24  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง