วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวคือเครื่องทำนำ้เย็น-นำ้ร้อน ชนิด 2 หัวกด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง เพื่อมาใช้ในส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภท เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคือตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคือตู้บานเลื่อนกระจกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ เพื่อมาใช้ราชการในส่วน ศพด.บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อมามใช้ราชการในส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์คือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เสียภาษีประจำปี 2564 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง