วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน (บัตรสมาร์ทการ์ด)เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองการสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ ของ อบต.บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถเกลี่ยดินเพื่อเกรดถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถเกลี่ยดินเพื่อเกรดถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง