วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2562
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน บพ ๒๖๘๕ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม ให้กับผู้เข้าประชุม ในการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๓๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างโครงการขุดลอกฝายลำปอแดง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำป้าย โครงการตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อพันธุ์ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียน ปลานิล ตามโครงการตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า
12  ก.พ. 2562
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ
6  ก.พ. 2562
จ้างจ้างรับรองแบบรูปรายงานขุดลอกฝายลำปอแดง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อพร้อมเปลี่ยนถ่ายยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บพ 2584 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างทำป้ายรณรงค์ขัดแยกขยะ ตามโครงการรณรงค์ขัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง