วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ราชการในส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องโทรทัศน์ แอลอีดี แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ใช้ราชการในส่วนกองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเทภเครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix printer แบบแคร่สั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คือ ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ราชการในส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ชนิดหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อมาใช้ราชการในส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง เพื่อมาใช้ราชการสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง