วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร สายที่ ๑ เส้นวังอ้ายคง-ประดู่งาม - เทพอวยชัย (ไร่ลุงมี) สายที่ ๒ เส้นทางวังอ้ายคง - วังตาเทพด้านขวา (ไร่ อบต.รุ่ง) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.95-004 สายทางแยก ทล.2028 - บ้านโนนสวรรค์เก่า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ช่วง กม.0+000 ถึง ช่วง กม.1+705 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,705 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นไร่ยายน้อย) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เส้นฝาย-เสลี่ยงทอง) หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เส้นหนองผักแว่น) หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เส้นไร่เสี่ยโต-ลัดมาไร่เอ็นวี) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หลังโรงน้ำดื่ม) หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เส้นหลังวัด-ฝายอาจิว) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียน (สพฐ) ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ภาคเรียน ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (แยกโนนสวรรค์-บล็อกคอนเวิสไปวัดหนองยาว) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง