วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายลานมัน-คลองผักบุ้ง) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนผ้าใบเต้นท์ จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างโครงการขุดลอกคลองคลองท้ายบ้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เครื่องปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน (สพฐ) ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เคลื่อนที่ฉุกเฉิน EMS (กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตค 9828 ชย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง