วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างโครงการขุดลอดคลองคลองหลังสวน หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมาโครงการต่อเติมศาลาประชาคม (คุ้มเขานางรักษ์) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัคซีนโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างโครงการขุดลอกคลองเทพอวยชัย หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างโครงการขุดลอกคลองเทพอวยชัย หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อสารส้ม (ชนิดใส) จำนวน ๑๓,๕๖๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานบล๊อกคอนเวิส หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมทำรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้อ ISUZU (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บต 6228 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง