วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเตรียมดินในการเพาะปลูก ในโครงการตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนางจันทร์จิรา) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าโรงเรียนถึงหน้าถนนดำ) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมทำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมาเลขครุภัณฑ์ 416 51 005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ รุ่น FUJI XEROX 305 (หมึกสี) จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องสูบนำ้อัตโนมัติ ขนาด 5.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องสูบนำ้อัตโนมัติ ขนาด 10 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง