วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อปูนผสมเสร็จ จำนวน ๘.๕๐ คิว เพื่อซ่อมแซมตามโครงการซ่อมแซมทางข้ามคลอง ทางเข้าข้างไร่ภูมินทร์ หมู่ที่ ๑๕ และโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต (สามแยกหน้าวัดโนนสำราญ) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อสารส้ม (ชนิดใส) จำนวน ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาทำรถขบวนบุปผชาติ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหลังโรงเรียน) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านยายแม้น) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมทำแอร์และเติมนำ้ยาแอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการขุดลอกฝายเก็บน้ำแป๊ะฮุย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง