วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมทำแอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างโครงการขุดลอกคลองตาหัน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ซื้อสารส้ม (ชนิดใส) จำนวน 6,800 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างโครงการขุดลอกคลองน้ำมุด หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาเคมีกำจัดยุงและทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อโครงการอบรม เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อโครงการอบรมเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง