วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องสูบนำ้บาดาล1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 9828 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน (สพฐ) ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมางานตรวจเช็คและซ่อมระบบ Fiber Optic เชื่อมอาคาร อบต.บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 2684 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยข้างโรงเรียน) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อมาใช้ราชการ อบต.บ้านไร่่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
จ้างขุดลอกคลองงิ้วดำ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จ้างโครงการขุดกลอกคลองวังอ้ายโพธิ์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง