วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน โครงการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มอาชีพและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มอาชีพและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มอาชีพและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (สายไร่ตาผล) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2564 ของ อบต.บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อหญ้าเทียม จำนวน 2 ม้วน เพื่อมาใช้ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2564 ของ อบต.บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรประเภทต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2564 ของ อบต.บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อตัวอักษรประชาสัมพันธ์ สวัสดีปีใหม่ 2564 ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อบต.บ้านไร่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อก้านดอกซากุระเทียม เพื่อมาใช้ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2564 ของ อบต.บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (เส้นประปา-เข้าป่าชุมชน) หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง