วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทเครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทเครื่องอัดจารบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทเครื่องอัดอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อน้ำดื่ม สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างเหมา นายนพกร ทองแดง เพื่อทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้คู่ชมชนกับ กสทช.หรืองานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมา นางสาวเจตปรียา แน่นอุดร เพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวางหรืองานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมา นางสาวสุภาวิดา คชสีห์ เพื่องานผลิตและพิมพ์เอกสาร หรืองานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน (สพฐ) ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ภาคเรียน ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างเหมาการแสดง ชื่อชุดการแสดง นารีศรีญัฮกุร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง