ชย 0023.5/ว1134 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เจาะลึกปัญหาและแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR การจัดทำราคากลางและการตรวจรับพัสดุรวมทั้งบทบาทและอำนาจหน้าที่ของบุคลากรหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ [ 7 ธ.ค. 2566 ]
.......................................................................................................................
มท 0807.3/ว4825 โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 81" [ 1 ธ.ค. 2566 ]
.......................................................................................................................
ชย 1318/3205 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี พ.ศ.2566 - 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]
.......................................................................................................................