องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

ประวัติความเป็นมา

           ตำบลบ้านไร่  ได้ก่อตั้งเป็นตำบลบ้านไร่ ในปี  พ.ศ.2538  จัดตั้งเป็นสภาตำบลบ้านไร่ ในปี  พ.ศ.2539 และได้ยกฐานะ จากสภาตำบลบ้านไร่   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  19  มกราคม พ..2539   ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ )  ในการประชุมครั้งที่  14/2552  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2552 
          
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน  5  ตำบล  ของอำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ  ที่ทำการตั้งอยู่หมู่ที่  11  บ้านไร่พัฒนา   อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ    ห่างจากที่ว่าการอำเภอเทพสถิต    ไปทางทิศใต้ของอำเภอเทพสถิตประมาณ  24  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดชัยภูมิ  ประมาณ  100  กิโลเมตร   การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โดยทางรถยนต์  จากกรุงเทพฯ มาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ผ่านสระบุรีจนถึงบ้าน  พุแค เลี้ยวขวามาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  21  จนถึงอำเภอชัยบาดาล  แล้วใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  205  ผ่านกิ่งอำเภอลำสนธิ ก่อนถึงอำเภอเทพสถิตประมาณ 1 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2354 ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนลาดยางระยะทางประมาณ  2 กิโลเมตร  ก็จะถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ รวมระยะทางประมาณ 260 กิโลเมตร
              จากจังหวัดนครราชสีมา  ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205   ผ่านอำเภอโนนไทย   บ้านหนองบัวโคก บ้านคำปิง เมื่อเลยอำเภอเทพสถิตมาประมาณ 1 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2354 ระยะทางทางประมาณ 17 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนลาดยางระยะทางประมาณ 2  กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร