องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

สภา อบต.


นายศุภชัย  ชำนาญสิงห์
ประธานสภา อบต.บ้านไร่
โทร.087-0642905

นายวัลลพ  พิมพิสาร
รองประธานสภา อบต.บ้านไร่
โทร.080-731 4455
 


นายวิวัฒน์  นามโคตร
นายมานพ  รุ่งเรืองกิจกุล
นายวัลลพ  พิมพิสาร นายบุญลือ  ย้ายถิ่น
สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่  หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่  หมู่ 2 สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่ หมู่ 3 สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่  หมู่ 4
โทร 081-0757728   
โทร 093-3473292 โทร.080-7314455 โทร 064-3262408
นายสาคร  ชิดขุนทด นางสาวศันสนีย์  กันกลางดอน นายคำนาย  อุ่นโคตร นายเดโช  ขวางกระโทก
สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่  หมู่ 5 สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่  หมู่ 6 สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่ หมู่ 7 สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่  หมู่ 8
 โทร 088-3597544
โทร 083-3676734
โทร 080-7815641   
โทร 093-1595500 
นายศุภชัย  ชำนาญสิงห์  นายรัชพล  แก้วพวง
นายอุดมทรัพย์  ทิพย์อักษร นายสุเมธ  ศรีพุฒ
สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่  หมู่ 9 สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่  หมู่ 10 สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่ หมู่ 11 สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่  หมู่ 12
โทร.087-0642905 โทร 0871014034
โทร 089-5823451
โทร 089-5031968
นายพิษณุกาญจน์  ชำนาญสิงห์ นายสุริยา  เรืองสุวรรณ นายทวีศักดิ์  สุขแสนสุข นายอภิวัฒน์  เคนวิเศษ
สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่ หมู่ 13 สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่  หมู่ 14 สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่  หมู่ 15 สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่  หมู่ 16
โทร 0817907664
โทร 081-2926535
โทร 081-2926535
โทร 089-5799308