องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

กองคลัง

 
นางสาวเกศณี  สิงห์กุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางพิชชาพร  บัวบุญ นางสาวอัจฉริยา   บอกสันเทียะ
นางสาวพจนาถ  ศิริเวช นางสาวสุนิสา  ชำนาญสิงห์
เจ้าพนังงานจัดเก็บรายได้ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักพัสดุ
-ว่าง- -ว่าง- นางลัดดาวัลย์  พรมสุคนธ์
นางสาวสุวิมล  เกิดโมลี
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ ผช.จนท.การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
-ว่าง- นายกิตติศักดิ์  มุ่งดี -ว่าง-
พนักงานจดน้ำประปา พนง.จดมาตรวัดน้ำ พนักงานจดน้ำประปา-ว่าง-

พนง.จดมาตรวัดน้ำ