องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นายมนตรี สถิรานุวัฒน์  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

โทร.064-9356628

     
  นายศุภกฤษ ฐานเจริญ  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

โทร. 095-1263678

   
จ.อ.ธนวุฒิ พึ่งกุศล นางสาวเกศณี  สิงห์กุล นายไพลร็อต  มาด้วง
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.093-5259415 โทร.091-8349290 โทร.093-9278018
 
 
จ่าเอกธนวุฒิ  พึ่งกุศล
นายศุภกฤษ ฐานเจริญ นางสุดใจ  ทับทิมใส
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.093-5259415 โทร. 095-1263678 โทร.088-5828855