องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นางสุดใจ ทับทิมใส
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสาวจันทิมา รวมตะคุ
นักวิชาการสุขาภิบาล
 
 
นายบุญนำ  ยี่จัตุรัส -ว่าง-
นายทงค์  ฟากหนองดู่
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป พนักงานขับรถกู้ชีพ
     
-ว่าง- นางสาววรางคณา บรรจงปรุ
นางสาวศุภรัตน์  มรรครมย์
 พนักงานขับรถยนต์  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 
 นายอัฑพล  ประสมทรัพย์

 
  คนงานทั่วไป