องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [ 19 พ.ค. 2565 ]13
2 พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 [ 19 พ.ค. 2565 ]16
3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 [ 19 พ.ค. 2565 ]15
4 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2562 ฉบับที่ 5 [ 19 พ.ค. 2565 ]16
5 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 [ 19 พ.ค. 2565 ]16
6 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2562 ฉบับที่ 14 [ 19 พ.ค. 2565 ]17
7 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 [ 19 พ.ค. 2565 ]19
8 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 ฉบับที่ 7 [ 19 พ.ค. 2565 ]14