องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

สภา อบต.

 
นายอุดมทรัพย์  ทิพย์อักษร
ประธานสภาอบต.
   
นายพยุงศักดิ์  นามโคตร นายมนตรี  สถิรานุวัฒน์
รองประธานสภาอบต. เลขานุการสภาอบต.
 
 
นายแก่น  ยี่จัตุรัส นายพยุงศักดิ์  นามโคตร นางดวงแข บรรจงปรุ นายเกียรติศักดิ์  ทองสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

 
นางกัญชุดา  ธีระเตชาภัค นายวัลลพ  พิมพิสาร นายถาวร  พูนทาทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 นายสนั่น  ประสมทรัพย์  นายสาคร  ชิดขุนทด  นายบุญเรือง เปียกสันเทียะ นายสายรุ้ง  รานอก
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 

 นายวงษ์  จบมลุม  นายประสิทธิ์  อุ่นอก  นายเดโช  ขวางกระโทก  นายสุรพล  ฮวบขุนทด
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
 
 
 
 นายศุภชัย  ชำนาญสิงห์  นายคูณ  ยอพันธ์  นายนุรักษ์  กลับสูงเนิน  นายไพโรจน์  บุญธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

   
 นายเศกษ์สรร  วงค์คำด้วง  นายอุดมทรัพย์  ทิพย์อักษร  นายลำพอง  อิ่มศิล  นายจรูญ  ยศจัตุรัส
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

   
 นายวัชนา  บุญสะอาด  นายบุรี  บุตะเขียว  นางติ๋ม  ขันชัยภูมิ นายพชร อัตรอังศุนาด
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
     
 นางบน  ปัดทุม -ว่าง-
 นายคงเดช  มามาก  นายลำเหียง  จานสูงเนิน
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16